Vietnamese-children's-picture-book-Wheels-The-Friendship-Race-cover

The Wheels: The Friendship Race (Vietnamese Language Children's Picture Book)

Regular price $22.99 CAD Sale

  • Vietnamese Language Bedtime Story
  • Perfect for kids (and adults), practicing their Vietnamese language skills
  • Large print and colourful illustrations for better reading experience
  • Ideal for reading to preschoolers at bedtime or as a self read for older children
  • Available in paperback and hardcover formats
  • Age Range: 3 - 9 years
  • 32 pages
  • Dimensions: 8.5 x 8.5 inches

Description:

What is friendship? Join three good friends as they discover what real friendship means. They start a race, but decide to finish it together, helping a friend who got in trouble. This book will teach children positive friendship skills like sharing, supporting, and helping each other.

Tình bạn là gì? Hãy cùng ba người bạn tốt trong câu chuyện khám phá ý nghĩa của tình bạn thật sự. Họ đã bắt đầu một cuộc đua, nhưng lại quyết định cùng nhau về đích, khi giúp một người bạn đang gặp khó khăn. Tập truyện này sẽ dạy cho trẻ những kỹ năng tích cực của tình bạn như chia sẻ, hỗ trợ, và giúp đỡ nhau trong công việc.