Goodnight-My-Love-Armenian-Kids-book-cover

Goodnight, My Love! (Armenian Children's Picture Book)

Regular price $22.99 CAD Sale

  • Armenian Language Bedtime Story
  • Perfect for kids (and adults), practicing their Armenian language skills
  • Large print and colourful illustrations for better reading experience
  • Ideal for reading to preschoolers at bedtime or as a self read for older children
  • Available in paperback and hardcover formats
  • Age Range: 3 - 9 years
  • 34 pages
  • Dimensions: 8.5 x 8.5 inches

Description:

Alex finds it hard to go to sleep, so he starts making up excuses. After reading a bedtime story, his father suggests planning a dream that he would like to see when he falls asleep. Find out where their imagination takes them as they plan his dream together.
This bedtime story will help kids feel loved and relaxed, preparing them for a peaceful, sleep-filled night.

Ալեքսը դժվարությամբ է քնում, ուստի ամեն օր քնելուց առաջ արդարացումներ է հորինում։ Քնելուց առաջ հեքիաթը կարդալուց հետո Ալեքսի հայրիկը առաջարկում է միասին որոշել, թե ինչ երազ կցանկանա տեսնել իր որդին, երբ քնի: Պարզե՛ք, թե ուր է տանում նրանց երևակայությունը, երբ նրանք միասին ծրագրում են Ալեքսի երազը: 
    Քնելուց առաջ այս հեքիաթը կօգնի երեխաներին հանգստանալ և իրենց զգալ սիրված՝ նախապատրաստելով նրանց հանգիստ և քաղցր քնով քնելուն։