English-Vietnamese-Bilingual-kids-bedtime-story-Wheels-The-Friendship-Race-cover

eBook: The Wheels: The Friendship Race (Bilingual English Vietnamese Children's Book)

Regular price $6.99 CAD Sale

One book. Two languages. 

  • eBook. Bilingual edition. Written in English and Vietnamese
  • Perfect for kids (and adults) learning English or Vietnamese as their second language 
  • Colourful illustrations for better reading experience
  • Available in .epub format (suitable for Apple devices),  .mobi format (suitable for Kindle devices) and .pdf format (suitable for all electronic devices)
  • Ideal for reading to preschoolers at bedtime or as a self read for older children
  • Age Range: 3 - 9 years

Description:

What is friendship? Join three good friends as they discover what real friendship means. They start a race, but decide to finish it together, helping a friend who got in trouble. This book will teach children positive friendship skills like sharing, supporting, and helping each other.

Tình bạn là gì? Hãy cùng ba người bạn tốt trong câu chuyện khám phá ý nghĩa của tình bạn thật sự. Họ đã bắt đầu một cuộc đua, nhưng lại quyết định cùng nhau về đích, khi giúp một người bạn đang gặp khó khăn. Tập truyện này sẽ dạy cho trẻ những kỹ năng tích cực của tình bạn như chia sẻ, hỗ trợ, và giúp đỡ nhau trong công việc.