English-Tagalog-kids-book-the-traveling-caterpillar-cover

eBook: The traveling caterpillar (English Tagalog Bilingual Children's Story)

Regular price $6.99 CAD Sale

One book. Two languages. 

  • eBook. Bilingual edition. Written in English and Tagalog
  • Perfect for kids (and adults) learning English or Tagalog as their second language 
  • Colourful illustrations for better reading experience
  • Ideal for reading to preschoolers at bedtime or as a self read for older children
  • Available in .epub format (suitable for Apple devices),  .mobi format (suitable for Kindle devices) and .pdf format (suitable for all electronic devices)
  • Will be delivered to your email right after the checkout
  • Age Range: 3 - 9 years

Description:

This story is about a caterpillar who accidentally went on an adventure, traveling far away from her home in the forest. She had an exciting experience, trying new foods and exploring new places. But at the end, she was the most happy to come back home to her family.

Ang kwentong ito ay tungkol sa isang uod na hindi sinasadyang nakipagsapalaran at naglakbay palayo sa kanyang tahanan sa kagubatan. Nagkaroon siya ng kapana-panabik na karanasan, tumikim ng mga bagong pagkain, at naglibot sa mga bagong lugar. Ngunit sa huli, siya ay napakasayang nakauwi pabalik sa kanyang pamilya.