Tagalog-Filipino-language-bedtime-story-kids-Lets-Play-Mom-cover

eBook: Let's Play, Mom! (Children's Picture Book in Tagalog-Filipino)

Regular price $6.99 CAD Sale

  • eBook. Tagalog Language Bedtime Story
  • Perfect for kids (and adults), practicing their Tagalog language skills
  • Colourful illustrations for better reading experience
  • Available in .epub format (suitable for Apple devices),  .mobi format (suitable for Kindle devices) and .pdf format (suitable for all electronic devices)
  • Age Range: 3 - 9 years

Description:

A touching story told by a first grade girl. A girl who finds a way to make her mom feel better and happier. Nothing can be more precious than the time they spend together playing. This children’s story has a message for children and parents alike, teaching kids compassion and creativity, while reminding parents the importance of quality time with their children.

 Isang nakaka-antig na kuwento mula sa isang batang nasa unang baytang, isang batang babae na nakahanap ng paraan upang pasayahin ang kanyang ina at pangitiin ito. Walang anumang mas hihigit kaysa sa oras na ginugugol sa isa’t isa. Ang kuwentong pambata na ito ay mayroong mensahe sa mga bata at sa mga magulang din, tinuturuan ang mga bata ng pagkahabag at pagiging malikhain, samantalang pinaaalalahanan ang mga magulang ng halaga ng kalidad na panahon kasama ang kanilang mga anak.