I-Love-My-Mom-Albanian-language-childrens-book-by-KidKiddos-cover

eBook: I Love My Mom (Children's Bedtime Story in Albanian)

Regular price $6.99 CAD Sale

  • eBook. Albanian Bedtime Story 
  • Perfect for kids (and adults), practicing their Albanian language skills
  • Ideal for reading to preschoolers at bedtime or as a self read for older children
  • Colourful illustrations for better reading experience
  • Available in .epub format (suitable for Apple devices),  .mobi format (suitable for Kindle devices) and .pdf format (suitable for all electronic devices)
  • Will be delivered to your email right after the checkout
  • Age Range: 3 - 9 years

Description:

Everybody loves their Mom, no matter what their age. In this bedtime story, the little bunny Jimmy and his older brothers try to find a perfect present for Mom’s birthday. They want to show how much they love her.

Të gjithë e duan nënën e tyre, pavarëshisht moshës. Në këtë tregim para gjumit, lepurushi i vogël Xhimi dhe vëllezërit e tij më të mëdhenj përpiqen të gjejnë një dhuratë perfekte për ditëlindjen e nënës së tyre. Ata duan të tregojnë se sa e duan atë.

What creative solution did they find to express their feelings? You will find out in this illustrated children’s book.

Çfarë zgjidhje kreative gjetën ata për të shprehur ndjenjat e tyre? Do ta zbuloni në këtë libër të ilustruar për fëmijë.

This children’s book is part of a collection of short bedtime stories.

Ky libër për fëmijë është pjesë e një koleksioni tregimesh të shkurtra para gjumit.

This story may be ideal for reading to your kids at bedtime and enjoyable for the whole family as well!

Ky tregim mund të jetë ideal për t'iu lexuar fëmijëve tuaj para gjumit dhe i këndshëm për të gjithë familjen gjithashtu!