English-Tagalog-Bilignual-baby-bedtime-story-Goodnight,-My-Love-cover

eBook: Goodnight, My Love! (English Tagalog Bilingual Children's Book)

Regular price $6.99 CAD $0.00 CAD Sale

One book. Two languages. 

  • eBook. Bilingual edition. Written in English and Tagalog (Filipino) Parallel text
  • Perfect for kids (and adults) learning English or Tagalog as their second language 
  • Colourful illustrations for better reading experience
  • Available in .epub format (suitable for Apple devices),  .mobi format (suitable for Kindle devices) and .pdf format (suitable for all electronic devices)
  • Age Range: 3 - 9 years

Description:

Alex finds it hard to go to sleep, so he starts making up excuses. After reading a bedtime story, his father suggests planning a dream that he would like to see when he falls asleep. Find out where their imagination takes them as they plan his dream together.
This bedtime story will help kids feel loved and relaxed, preparing them for a peaceful, sleep-filled night.

Nahihirapang makatulog si Alex kaya naman nagsimula siyang gumawa ng mga palusot. Pagkatapos siyang basahan ng mga kwentong pampatulog, iminungkahi ng kanyang Tatay na mag plano sila ng isang panaginip na gusto niyang makita kapag nakatulog na siya. Alamin kung saan sila dadalhin ng kanilang imahinasyon habang magkasama nilang pinaplano ang kaniyang panaginip.

Ang pampatulog na kwentong ito ay makakatulong sa inyong mga anak na maging relaks at madamang sila’y minamahal. Maihahanda sila nito sa mapayapang pagtulog sa buong magdamag.