Tagalog-kids-bedtime-stories-Being-a-Superhero-cover.jpg

eBook: Being a Superhero (Tagalog language bedtime story)

Regular price $6.99 CAD Sale

 • eBook. Tagalog (Filipino) Language Bedtime Story
 • Perfect for kids (and adults), practicing their Tagalog language skills
 • Colourful illustrations for better reading experience
 • Available in .epub format (suitable for Apple devices),  .mobi format (suitable for Kindle devices) and .pdf format (suitable for all electronic devices)
 • Will be delivered to your email right after the checkout
 • Age Range: 3 - 9 years

  Description:

  Many children dream of becoming superheroes. In this children’s book, Ron and his best friend Maya go through a fun journey to become heroes. They learn important superhero rules which help them complete their first mission. They work together and help Maya’s brother, learning new things about themselves. Do you want to become a superhero too?

  Maraming bata ang nangangarap na maging mga superhero. Sa librong-pambatang ito, tinahak ni Ron at ng kanyang matalik na kaibigang si Maya ang isang nakakaaliw na karanasan upang maging mga bayani. Natutunan nila ang mahahalagang tuntunin ng isang superhero na nakatulong sa kanila upang mapagtagumpayan ang kanilang unang misyon. Magkasama nilang tinulungan ang kapatid ni Maya, habang natuto ng mga bagong kaalaman tungkol sa kanilang mga sarili. Gusto mo rin bang maging isang superhero?