English-Tagalog-bilingual-childrens-book-Amandas-Dream-cover

eBook: Amanda's Dream (English Tagalog Bilingual Children's Book)

Regular price $6.99 CAD Sale

One book. Two languages. 

  • eBook. Bilingual edition. Written in English and Tagalog 
  • Perfect for kids (and adults) learning English or Tagalog as their second language 
  • Colourful illustrations for better reading experience
  • Ideal for reading to preschoolers at bedtime or as a self read for older children
  • Available in .epub format (suitable for Apple devices),  .mobi format (suitable for Kindle devices) and .pdf format (suitable for all electronic devices)
  • Will be delivered to your email right after the checkout
  • Age Range: 4 - 10 years

Description:

In this children's book, you will meet Amanda, a young girl who has a lot to learn about hard work and how to make her dreams a reality. Join Amanda on her wonderful journey, and learn with her how to find your goal and make it come true. You will watch her face challenges but never give up along her path to achieving her goal. "Amanda's Dream" is a motivational book for children and their parents. This is the first book in a collection of short motivational stories that can help your children develop the skills and principles to achieve a happy, fulfilling and successful life.

Sa pambatang-librong ito, iyong makikilala si Amanda, isang batang babae na maraming kailangang matutunan tungkol sa pagsisikap at kung paano maisasakatuparan ang kanyang mga panaginip. Samahan si Amanda sa kanyang kamangha-manghang paglalakbay, at matuto kasama niya kung paano matagpuan ang iyong layunin at maisakatuparan ito. Makikita mo siyang humarap sa mga pagsubok nguni’t hindi kailanman susuko sa kanyang landas ng pagtupad sa kanyang layunin. “Ang Panaginip ni Amanda” ay isang nakakaganyak na libro para sa mga bata at mga magulang nila. Ito ang unang libro sa isang koleksyon ng maiikling nakakaganyak na mga kuwento na makakatulong sa iyong mga anak na malinang ang mga kasanayan at mga prinsipyo upang makamit ang isang masaya, makabuluhan at matagumpay na buhay.