English-Albanian-Bilingual-I-Love-My-Mom-kids-book-Shelley-Admont-KidKiddos-cover

I Love My Mom (English Albanian Bilingual Children's Book)

Regular price $21.99 CAD Sale

One book. Two languages. 

  • Bilingual edition. Written in English and Albanian.
  • Perfect for kids (and adults) learning English or Albanian as their second language 
  • Large print and colourful illustrations for better reading experience
  • Ideal for reading to preschoolers at bedtime or as a self read for older children
  • Available in paperback and hardcover formats
  • Age Range: 3 - 9 years
  • 32 pages
  • Dimensions: 8.5 x 8.5 inches

Description:

Everybody loves their Mom, no matter what their age. In this bedtime story, the little bunny Jimmy and his older brothers try to find a perfect present for Mom’s birthday. They want to show how much they love her.

Të gjithë e duan nënën e tyre, pavarëshisht moshës. Në këtë tregim para gjumit, lepurushi i vogël Xhimi dhe vëllezërit e tij më të mëdhenj përpiqen të gjejnë një dhuratë perfekte për ditëlindjen e nënës së tyre. Ata duan të tregojnë se sa e duan atë.

What creative solution did they find to express their feelings? You will find out in this illustrated children’s book.

Çfarë zgjidhje kreative gjetën ata për të shprehur ndjenjat e tyre? Do ta zbuloni në këtë libër të ilustruar për fëmijë.

This children’s book is part of a collection of short bedtime stories.

Ky libër për fëmijë është pjesë e një koleksioni tregimesh të shkurtra para gjumit.

This story may be ideal for reading to your kids at bedtime and enjoyable for the whole family as well!

Ky tregim mund të jetë ideal për t'iu lexuar fëmijëve tuaj para gjumit dhe i këndshëm për të gjithë familjen gjithashtu!